ภูเก็ตพร้อมเดินหน้าตามแผน “Phuket Tourism Sandbox”

ภูเก็ตพร้อมเดินหน้าตามแผน “Phuket Tourism Sandbox” และเข้าใจรัฐบาลเรื่องวัคซีนหากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจากแผนกระจายวัคซีนเดิมที่ให้ภูเก็ตไปให้พื้นที่อื่น แต่ขอเปิดช่องทางพิเศษจัดหาวัคซีนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนท้องถิ่นและชาวโลก เปิดเมืองรับต่างชาติมาเที่ยว

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต แผนการเปิดเมืองภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและแผนกัคซีนให้คนภูเก็ต ว่า แม้ว่ายุทธศาสตร์ Phuket Tourism Sandbox ที่จะเปิดเกาะภูเก็ต รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ วันที่ 1 ก.ค.นี้ จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตาม แต่ปัญหาการระบาดของเชื้อโควิดในปัจจุบันนี้ ได้ส่งผลให้การกระจายวัคซีนที่เดิมถูกวางแผนให้ภูเก็ตนั้น ได้ถูกกระจายไปในพื้นที่อื่น ๆ ตามความจําเป็นในการตัดวงจรการแพร่ระบาด ซึ่งคนภูเก็ตเข้าใจในความจําเป็นนี้

แต่เรื่องยุทธศาสตร์ Phuket Tourism Sandbox ที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น ได้กลายเป็นบริบทสําคัญของประเทศไทย ทําให้วันนี้ทีมภูเก็ตจึงขอให้รัฐบาลอนุมัติช่องทางพิเศษ ให้ภูเก็ตสามารถซื้อวัคซีนมาให้คนภูเก็ตได้ฉีดเอง เพื่อให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตามแผนการเดิมที่วางไว้ คือ วันที่ 1 ก.ค.2564 นี้

“ชาวภูเก็ต เคยผ่านความยากลําบากนั้นมาแล้ว เมื่อปีที่แล้ว และหากวัคซีนที่มีอย่างจํากัด จะสามารถนําไปใช้ในพื้นที่ที่มีการระบาด เป็นการตัดวงจรการะบาดได้จริง ๆ แล้ว ชาวภูเก็ตยินดีที่รัฐบาลจะนําวัคซีนเหล่านั้นไปให้ในพื้นที่ที่ต้องการ สิ่งที่ชาวภูเก็ตต้องการ คือ ให้รัฐบาลอนุมัติและอํานวยความสะดวกให้ทีมภูเก็ตในการจัดหาวัคซีน โดยใช้เงินของภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลคนภูเก็ต และให้เดินต่อตามยุทธศาสตร์เพื่อประเทศไทยได้ไปต่อ” นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต กล่าวและว่า

วันนี้ภูเก็ตเดินมาไกลเกินกว่าที่จะถอยหลังได้ รวมถึงวัคซีน 200,000 โดส ที่ได้ฉีดให้คนภูเก็ตไปแล้ว จะต้องไม่สูญเสียเปล่า เราจึงจําเป็นต้องเดินหน้าต่อไปด้วยพลังของคนภูเก็ตเอง รวมใจกันอีกครั้งที่ผลักดันให้สิ่งที่เราคิดนั้นเป็นจริงด้วยพวกเราเองให้ได้ ภูเก็ตอยากเห็นการเดินต่อไปข้างหน้าของประเทศไทย และพร้อมอยู่แถวหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยบนยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม บนทุกแรงกดดันสู่รัฐบาล ภูเก็ตจะไม่สร้างเงื่อนไขใด แต่ขอความเข้าใจและการอนุมัติให้ภูเก็ตจัดการเรื่องวัคซีนด้วยกําลังของเราเองให้ทัน

ด้าน นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า ชาวภูเก็ตต้องการแสดงพลังให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพยายามและความสําเร็จที่ภูเก็ตจะเป็นพื้นที่นําร่องของประเทศไทยในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วโดยไม่กักตัว ในขณะนี้ได้มีบริษัทนําเที่ยวจากหลายประเทศสอบถามและแสดงความสนใจในการส่งลูกค้ามายังจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะตลาดหลักที่เป็นลูกค้าประจําของภูเก็ต เช่น เยอรมัน ที่มีบริษัทรายใหญ่แจ้งกําหนดการนําเที่ยวบินตรง จํานวน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยเริ่มทําการบินในวันที่ 10 ตุลาคม รวมถึงกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียนที่ขอความชัดเจนเรื่องพิธีการด้านเอกสาร และเงื่อนไขการเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ที่สําคัญ คือ เราประกาศต่อโลกแล้ว และเราต้องทําตามที่ประกาศให้ได้

ยุทธศาสตร์ Phuket tourism sandbox เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศภายใต้สมดุลใหม่ คือ ความสามารถในการควบคุมการระบาด และการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยการท่องเที่ยวภาตใต้แนวคิดที่จะเปิดรับให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนครบตามจํานวนสามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องผ่านการกักตัว โดยพร้อมกันนั้นจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวภูเก็ตด้วยการฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ของประชากรที่มีอยู่จริงและประชากรแฝง โดยทั้งสิ้นใช้วัคซีน 933,000 โดส สําหรับประชากรรวม 466,00

Subscribe