ภูเก็ตรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2566 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอานุภาพ กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากหนังสือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0607/ว 10269 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด และ คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2666 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในปี พ.ศ.2566 และ เพื่อนำไปสู่การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนในด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ความรู้ มาตรฐาน และนวัตกรรมในการจัดการเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการแก้บัญหาในการปฏิบัติงานด้วย พร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติให้มี การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตและให้ทุกหน่วยงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกัน และสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี