ภูเก็ตวางมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะล

ภูเก็ตวางมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะล เพื่อวางแนวทางในการบูรณาการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต

ที่ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมท่าเรือ ท่าเทียบเรือฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดแนวทางในการบูรณาการป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม 2565 โดยแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการคือหมู่เกาะต่างๆ ดังนั้น การเฝ้าระวังและดูแลระบบความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญ

นายอานุภาพ กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมหารือแนวทางการเพื่อเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยทางทะเลที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในประเด็นที่สำคัญเช่น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตดำเนินการการตรวจสอบสภาพเรือการจดทะเบียนเรือและควบคุมการเดินเรือ ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีเรือบริการท่องเที่ยวในพื้นที่ประมาณ 3,500 ลำโดยคาดว่าในฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีเรือบริการเข้ามาประมาณ 4,000-5,000 ลำ ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบเรือที่มีการจดทะเบียนถูกต้อง ได้ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตดำเนินการเรื่องการกำเนิดพื้นที่จอดเรือการตรวจสอบลาดตระเวนสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล/ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย/ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตดำเนินการกำจัดและตรวจสอบผู้ประกอบการ/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข/ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตขนาดแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย/ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตวางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงการประสานสื่อแขนงต่างๆให้ทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต่อไปว่าได้สั่งการในที่ประชุมขอให้คณะทำงานทุกฝ่ายจะต้องจัดการประชุมย่อยเพื่อสรุปถอดบทเรียนและแนวทางการทำงานจากนั้นเมื่อได้ข้อสรุปนำมานำเสนอในที่ประชุมใหญ่เพื่อให้การทำงานเป็นระบบมีแบบแผนและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
สำหรับสถานการณ์โดยภาพรวมจังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนในปริมาณที่สูงขึ้น ความหลากหลายทางกิจกรรมการท่องเที่ยวทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัยต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตมีอุบัติเหตุทางทะเลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมันด้านความปลอดภัย รวมทั้งผลักดันภาพลักษณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตให้มีความเชื่อมั่นและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และ 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 จังหวัดภูเก็ตจึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ตขึ้น ณ ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย 9 ฝ่าย คือ ฝ่ายอำนวยการฝ่ายตรวจสอบสภาพเรือจดทะเบียนเรือและควบคุมการเดินเรือ/ฝ่ายกำหนดพื้นที่จอดเรือตรวจสอบลาดตระเวนสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล/ฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย/ฝ่ายกำกับและตรวจสอบผู้ประกอบการ/ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข/ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย/ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายสนับสนุน โดยทั้ง 9 ฝ่ายจะมีหน่วยงานราชการภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การบัญชาการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Subscribe