ภูเก็ตสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566

ภูเก็ตสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 วันที่ 1 (ของการรณรงค์) เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย

ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2566 (ช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566) โดยมีพ.ต.อ.จิระศักด ิ์เสียมศักดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,
นางอาภรณ์ รุทรพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่ ของวันที่ 29 ธันวาคม 2565(วันที่ 1 ของการรณรงค์)จังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุรวม 2 ครั้ง
มีผู้บาดเจ็บเพศหญิง 2 ราย ส่วนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นรถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัยและ เกิดจากสิ่งแวดล้อมสูงสุดคือทัศนวิสัยไม่ดี โดยจังหวัดภูเก็ตมีจุดตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ จำนวน 11 จุดตรวจ ส่วนผลการดำเนินคดีใน 10 ข้อหลัก พบว่า ข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยมีจำนวนสูงสุด รองลงมาได้แก่ไม่มีใบขับขี่ มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยและเมาสุรา ตามลำดับ

สำหรับ การท่องเที่ยวทางน้ำ ข้อมูลอุบัติเหตุทางน้ำและทางทะเลยังคงเป็นศูนย์

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอให้ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ทุกจุด ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องของเมาแล้วขับ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งขอให้จิตอาสาเข้ามาทำงานให้บริการแก่ประชาชนร่วมกัน

พร้อมย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับข้าราชการทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการลดและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในส่วนของนักท่องเที่ยวทางน้ำขอให้ ตำรวจน้ำและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับเรื่องของนักท่องเที่ยวจะต้องสวมใส่ชูเสื้อชูชีพ ตลอดเวลาที่อยู่บนเรือเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

Subscribe