ภูเก็ตเตรียมจัดตั้งศูนย์ ดูแล covid-19 ชุมชน หรือ C.C.C.(Covid Care Center) ในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 47/2564 ที่ ประชุมมีมติ จัดทำศูนย์ ดูแล covid-19 ชุมชน หรือ C.C.C.(Covid Care Center) ในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ พร้อมหารือแนวทางการจำกัดพื้นที่บริเวณสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวเพื่อ ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด – 19

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 47 /2564

โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีมติ จัดตั้ง ศูนย์ดูแล covid-19 ชุมชน หรือ C.C.C. (Covid  Care Center) ในพื้นที่ ทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิค -19 ในกลุ่มที่ ได้รับการตรวจด้วยชุด ATK แล้ว และ มีผลเป็น บวก แต่ไม่แสดงอาการ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุน งบประมาณ จาก อบจ.ภูเก็ต จัดซื้อชุดตรวจ Antigen test kits หรือ ATK เพื่อตรวจคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดภูเก็ตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 5,000 ชุด

จากนั้นที่ประชุมร่วมหารือ แนวทางการจำกัดพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยง เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

ด้าน นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พบว่าผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวเนื่องจากพบคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น ทั้งในหน่วยงานสถานประกอบการและในชุมชน

จึงขอให้พี่น้องประชาชนมีมาตรการส่วนบุคคลในการป้องกันตนเองอย่างเข้มข้นทั้งในหน่วยงาน สถานประกอบการต้องดำเนินการตาม มาตรการควบคุมโรค DMHTTA อย่างเคร่งครัด