ภูเก็ตเตรียมประชุมหารือการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ชั่วคราว

ภูเก็ตเตรียมประชุมหารือการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ไปประดิษฐาน เป็นการชั่วคราว ตามโครงการก่อสร้างถนนเทพกระษัตรี ปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกท่าเรือ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จะมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการย้ายอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นการชั่วคราว

ตามที่วัดพระนางสร้าง แจ้งว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตมีโครงการก่อสร้างถนนเทพกระษัตรี ปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกท่าเรือ และรื้อย้ายอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างถนนเทพกระษัตรี

เนื่องจากลูกหลานสายสกุลท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ชาวอำเภอถลาง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ต่างมีความประสงค์จะให้ย้ายอนุสาวรีย์ทั้งสองท้าว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองภูเก็ต ไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุผลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

– วัดพระนางสร้างตั้งอยู่ที่เส้นทางสายหลัก เข้า – ออก เมืองภูเก็ต เป็นทางผ่านของคนทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงนักท่องเที่ยวและแขกบ้านแขกเมือง สามารถแวะเข้าเยี่ยมชม และกราบไหว้สักการะได้อย่างสะดวก

– วัดพระนางสร้างเคยเป็นสถานที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรเป็นการชั่วคราวในปี พ.ศ. 2509 ก่อนที่จะได้ทำพิธียกไปประดิษฐาน บนฐาน ณ สี่แยกท่าเรือ ในวันที่ 24 มีนาคม 2510

– วัดพระนางสร้าง เป็นวัดที่ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ใช้เป็นสถานที่ประชุมเตรียมการสู้รบกับพม่า ในปี พ.ศ. 2328 หลอกล่อให้ข้าศึกเข้าใจผิดและล่าถอยเป็นการได้ชัยชนะด้วยสติปัญญา ประกอบกับ วัดพระนางสร้างก็มีประวัติอันยาวนานถึง 264 ปี มีแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาสืบค้นเรื่องทางประวัติศาสตร์มากมาย

– วัดพระนางสร้าง จัดระเบียบการใช้พื้นที่ภายในวัดอย่างมีแบบแผน และมีความพร้อมสูงที่รับอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประดิษฐานไว้ที่วัด เป็นการชั่วคราวได้ สามารถจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาเยี่ยมชม และมากราบไหว้สักการะได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหตุผล ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พระอธิการสิฏฐชวิชญ์ สุปฏิปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง จึงขอความอนุเคราะห์ ให้จังหวัดภูเก็ต โปรดช่วยประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถย้ายอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ไปประดิษฐานที่วัดพระนางสร้างเป็นการชั่วคราว

และเนื่องด้วยกรมศิลปากร แจ้งว่ากรมทางหลวงแจ้งว่าสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่ออนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้รับจ้างดำเนินการอัญเชิญองค์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง เป็นการชั่วคราว แล้วจะอัญเชิญกลับมาประดิษฐาน ณ แยกท่าเรือตามเดิม หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ และขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากร พิจารณารูปแบบการบูรณะปรับปรุงสถานที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เพื่อให้มีความสง่างาม และสมพระเกียรติ

โดยการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเตรียมการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ไปประดิษฐาน ยังวัดพระนางสร้าง อำเภอถลาง เป็นการชั่วคราว