ภูเก็ตเริ่มแล้วปลูกทุเรียนเกาะภูเก็ต ตามโครงการปลูกทุเรียนบนเกาะ

ภูเก็ตเริ่มแล้วปลูกทุเรียนเกาะภูเก็ต ตามโครงการปลูกทุเรียนบนเกาะ สร้างเศรษฐกิจและความสมดุลของระบบนิเวศต่อไป

ที่ พื้นที่ธรณีสงฆ์ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง (วัดกลาง) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน Kick off ปลูกทุเรียนเกาะภูเก็ตโครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนบนเกาะภูเก็ต สร้างเศรษฐกิจและความสมดุลของระบบนิเวศ โดยมีพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง , นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

นายณรงค์ กล่าวว่า ทุเรียนเป็นพืชอัตลักษณ์ที่สำคัญ ของจังหวัดภูเก็ต และเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้บริโภคทั้งชาวจีนและคนท้องถิ่น ชื่นชอบเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทุเรียน ยังมีความสำคัญต่อโลก คือมีประโยชน์ เป็นพืชคาร์บอนเครดิต ที่ช่วยลดโลกร้อน อันส่งผลเสียต่อพืชผลทางการเกษตร และความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต จะบรรเทาภัยธรรมชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนในปัจจุบัน และในรุ่นต่อไป ดังนั้นโครงการนี้นับว่ามีความสำคัญ ทั้งต่อความมั่นคงทางอาหาร คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา ในการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อความยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต

นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนบนเกาะภูเก็ตสร้างเศรษฐกิจและความสมดุลของระบบนิเวศ ของระบบนิเวศเป็นแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Claimate Change) ทำให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตทั้งระยะสั้นระยะยาว ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของสินค้าเกษตร จึงมีความต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการปลูกทุเรียน

เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชช่วยสร้างคาร์บอนเครดิต ลดการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เป็นพืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดภูเก็ตจึงมีความสำคัญเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ นำไปสู่การพึ่งตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชน ร่วมปลูกทุเรียนบนเกาะภูเก็ต เป้าหมายอย่างน้อย 100,000 ต้น โดยมีแผนการปลูกทุเรียน เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2566 ในพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ธรณีสงฆ์ วัดมงคลนิมิต พระอารามหลวง (วัดกลาง), ป่าชุมชน 4 แห่ง,วิทยาลัยเทคนิคถลาง / โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ และพื้นที่เกษตรกรต้นแบบ ในจังหวัดภูเก็ต

โดยในนี้ เป็นการเปิดตัว โครงการส่งเสริมการการปลูกทุเรียน บนเกาะภูเก็ต สร้างเศรษฐกิจ และความสมดุลของระบบนิเวศน์ ในพื้นที่ 2 ไร่ ปลูกทุเรียนสายพันธุ์ดี จากตำบลสาคู อำเภอถลาง จำนวน 50 ต้น ทุเรียนกมลา อำเภอกะทู้ จำนวน20 ต้น ทุเรียนจากตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 30 ต้น

Subscribe