ภูเก็ตเร่งผลักดันโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตภูเก็ตแซนด์บอกซ์ “เกาะมะพร้าวโมเดล”

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ชั้น 4 ถ.ท่าแครง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตภูเก็ตแซนด์บอกซ์ “เกาะมะพร้าวโมเดล” โดยมีนางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นางไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายณรงค์ กล่าวว่า เกาะมะพร้าวตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต มีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 2,600 ไร่ ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 7 กิโลเมตร มีประชากรกว่า 700 คน มีลักษณะเป็นเกาะ น้ำล้อมรอบ เป็นที่ราบเชิงเขาลงสู่ทะเลและประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ทำสวนยางพารา ค้าขายและรับจ้าง ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพโดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสี กลุ่มอาหารแปรรูป กลุ่มบาติก เป็นต้น ในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ขนมพื้นบ้าน ที่เป็นวัสดุที่แสดงถึงอัตลักษณ์เกาะมะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบ ในส่วนของสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยสถานพยาบาล 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง และมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนนายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ทางจังหวัดจึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเกาะมะพร้าวซึ่งก็ได้มีการเก็บข้อมูลจากคนในชุมชนและมีการจัดเวทีประชาคม เพื่อท่จะนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกาะมะพร้าว เพื่อเป็นทางแบบของการขับเคลื่อนพื้นที่ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกาะมะพร้าวโมเดล โดยในวันนี้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดทำแผนงานโครงการในการดำเนินการพัฒนาเกาะมะพร้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป