ภูเก็ตเร่งแก้ปัญหารถติด‼️ เตรียมขยายช่องการจราจร-ทางเลี่ยงเมือง

ภูเก็ตเร่งแก้ปัญหารถติด‼️ เตรียมขยายช่องการจราจร-ทางเลี่ยงเมือง เพื่อพัฒนาระบโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ต

นายสรศักดิ์ ทัศการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน บ.พารา – บ.เมืองใหม่ สร้างปรับปรุงขยายทางเดิมให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 4.55 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 510 ลบ. ปัจจุบันออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จเมื่อปี 2563 รายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ในพื้นที่คุ้มครองจังหวัดภูเก็ต เมื่อ 16 ส.ค. 2564 เสนอขอตั้งงบประมาณก่อสร้างปี 2567 คาดว่าจะเปิดให้บริการปี 2569

ด้านความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง ทางหลวงหมายเลข 4027 แนวใหม่ ช่วง บ.เมืองใหม่ – สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต ก่อสร้างทางแนวใหม่ 4 ช่องจราจร และทางแยกต่างระดับ 1 แห่ง ระยะทาง 1.95 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1,104 ลบ. ปัจจุบันออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จเมื่อปี 2563 รายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ในพื้นที่คุ้มครองจังหวัดภูเก็ต เมื่อ 16 ส.ค. 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเสนอขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ป่าชายเลนจากคณะรัฐมนตรี หากได้รับอนุมัติจึงจะเสนอขอออก พรฎ.เวนคืน เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป คาดว่าจะเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2569 และจะเปิดให้บริการได้ปี 2571

และความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล.402 กับ ทล.4027 (แยกท่าเรือ) ก่อสร้างทางลอดในแนวทางหลวงหมายเลข 402 เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสู่เมืองภูเก็ต วงเงินค่าก่อสร้าง 2,380 ลบ. ปัจจุบันออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จเมื่อปี 2565 คชก. พิจารณารายงาน EA ครั้งที่ 1 เมื่อ 11 ส.ค. 2566 มีมติไม่เห็นชอบรายงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขรายงานตามข้อคิดเห็น คชก. คาดว่าจะเสนอตั้งงบประมาณก่อสร้างปี 2567 และเปิดให้บริการปี 2570

Subscribe