ภูเก็ตแถลงข่าวแนวทางการจัดระเบียบรถยนต์รับจ้างสาธารณะ

ภูเก็ตแถลงข่าวแนวทางการจัดระเบียบรถยนต์รับจ้างสาธารณะ เน้นดูแลประชาชนนักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่ดี ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบของกฎหมายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาดกับผู้ที่กระทำผิดอย่างเข้มงวด ทันท่วงที และต่อเนื่อง

ที่ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีการแถลงข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน)โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต และ พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต ได้ร่วมแถลงข้อมูล แนวทางการจัดระเบียบรถยนต์รับจ้างสาธารณะจังหวัดภูเก็ต

นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การแก้ไขปัญหารถยนต์รับจ้างสาธารณะ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางการดำเนินการดังนี้ 1. ผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างสาธารณะสามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขภายใต้กรอบกฎหมาย 2. ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่ดี ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบของกฎหมายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4. การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาดกับผู้ที่กระทำผิดอย่างเข้มงวด ทันท่วงที และต่อเนื่อง

โดยข้อมูล รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดภูเก็ต มี Application รถยนต์รับจ้างที่ผ่านการรับรอง จำนวน 2 แอพได้แก่ Hello Phuket service และ Grab รวมจำนวน 365 คัน แบ่งเป็น ผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่าน Application Hello Phuket service จำนวน 228 คัน /ผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านApplication Grab จำนวน 111 คัน และมีรถรับจ้างที่ให้บริการผ่าน 2 Application คือ Hello Phuket service และผ่าน Grab จำนวน 26 คัน

นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีรถยนต์รับจ้างดังกล่าวไม่สามารถแยกประเภทออกจากรถยนต์ส่วนบุคคลได้ กลายเป็นปัญหาใหญ่ในการเรียกใช้บริการของประชาชนที่เกิดการเรียกรถยนต์รับจ้างที่ใช้แอปพลิเคชันผิดกฎหมาย สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตจึงได้ดำเนินการออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ติดข้างรถยนต์รับจ้างที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้ ดำเนินการควบคุมรถป้ายดำ หรือรถยนต์ส่วนบุคคลที่นำมารับจ้างอย่างผิดกฎหมาย โดยมีมาตรการดังนี้ 1. จัดผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ออกตั้งด่านเพื่อดำเนินการป้องกันและ ปราบปรามรถที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ และ พ.ร.บ. ขนส่ง 2. รับเรื่องรถกระทำความผิดผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ Traffy Fondue, กลุ่มไลน์แอปพลิเคชัน และ Facebook 3. ออกประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างโดยผิด กฎหมาย ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 4. ออกประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รถรับจ้างโดยผิดกฎหมาย ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการ ทำงานร่วมกับ ทุกหน่วยงานเพื่อนำกฎหมายไปบังคับใช้ อย่างไรก็ตามหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หรือพบเห็นการกระทำความผิดขอให้ประชาชนอย่าก่อเหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต แต่ขอให้แจ้ง ร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น ทราฟฟี่ ฟองดูร์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต กล่าวว่า ในกรณี มี เหตุทะเลาะวิวาทของผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถที่ให้บริการผ่าน Application ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง จากกรมการขนส่งทางบก

Subscribe