ภูเก็ต เจ็บ 2 ราย ใน การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

ภูเก็ต เจ็บ 2 ราย ใน การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 วันที่ 5 พบรถจักยานยนต์ยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี นายอมรเทพ ปรีคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานและรายงานข้อมูลสถานการณ์พร้อมรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวันที่ 5 ของการรณรงค์ (2 มกราคม 2665) โดยมีอุบัติเหตุเกิดจำนวน 2 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นชาย 1 ราย หญิง 1 รายไม่มีผู้เสียชีวิต โดยอุบัติเหตุเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะโดยมียอดสะสม ( 5 วัน) 29 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 เกิดอุบัติเหตุ รวม 21 ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ (Admit)รวม 20 รายเป็นชาย 16 ราย หญิง 4 ราย และมี ผู้เสียชีวิตเพศชาย 1 รายสำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเลไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวต่อไปว่า จากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ในแต่ละวันของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของจังหวัดภูเก็ตพบว่า รถจักรยานยนต์ยังเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดโดยพฤติกรรมเสี่ยงยังเป็นเรื่องของการเมาสุราและไม่สวมหมวกนิรภัย และพบข้อมูลรถที่เกิดอุบัติเหตุบางคันยังไม่มีประกัน พ.ร.บ. ดังนั้นขอฝากให้ทางอำเภอและท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสร้างความเข้าใจ กับประชาชนในชุมชนให้มีความเข้าใจและให้ความสำคัญ ในการจัดทำประกัน พ.ร.บ.รถ ทุกชนิดเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน

นอกจากนี้ยังเน้นการป้องกันและควบคุมโรค covid-19 ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโดยเคร่งครัดตลอดเวลาที่ออกนอกเคหะสถานหรือตามไหล่งชุมชนต่างๆทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19