มอบทุนการศึกษาให้เเก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้เเก่เด็กนักเรียนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ ห้องประชุม 120 ปีสมเด็จย่า หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “คนดี หลานย่า” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนาย โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี

นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 77 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2,509 คน ในปีที่ผ่านมาผู้ปกครองนักเรียนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และปัจจัยด้านต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสและความเสมอภาค ตลอดจนดูแลผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ โดยมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “คนดี หลานย่า” ให้นักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 247 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 6 แสน 1 หมื่น 7 พัน 5 ร้อยบาท ซึ่งทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลผู้มีจิตศรัทธาที่ยื่นความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี