มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” ปีการศึกษา 2566

จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” ปีการศึกษา 2566 ให้แก่เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนจำนวน 119 ทุน

ที่ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลสวัสดี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2566 เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน โดยมี นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต เบิกตัวนักเรียนเข้ารับประทานทุนการศึกษาจำนวน 119 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 595,000 บาท

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้อัญเชิญพระดำรัสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่มมายังผู้รับทุนการศึกษา ใจความว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มในครั้งนี้ ขอให้นำเงินทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการศึกษาของบุตรหลานได้ในระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านให้มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 16 ปี โดยพระองค์ทรงเสด็จประทานทุนการศึกษาด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของภูมิภาคมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ