มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร รุ่น 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร รุ่น 1ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุม โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ ภูเก็ต นายพิเชษฐ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร รุ่น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกฎบัตรไทย นายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการและเลขานุการกฎบัตรไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมรศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กฎบัตรสุขภาพ สมาคมการผังเมืองไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hotel for Executive) รุ่น 1 ให้กับผู้บริหารโรงแรมของกลุ่มจังหวัดอันดามันและอ่าวไทย จำนวน 120 คน โดยได้ฝึกอบรมระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2564 รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 130 ชั่วโมง และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 111 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีการมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร รุ่น 1 ในวันนี้ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการและสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากคณะแพทย์แผนไทย คณะพยาบาล อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ B-healthy สุโขสปา วิสาหกิจชุมชนตำบลกะรน และหน่วยงานอื่นๆ รวมจำนวนทั้งหมดกว่า 35 หน่วยงาน และมีผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต มาให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้อีกด้วยสำหรับการจัดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยคาดหวังให้ผู้บริหารโรงแรมที่พักอันดามันและอ่าวไทย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการผลิตจากภาคการโรงแรมเป็นภาคการส่งเสริมสุขภาพ การยกระดับสมรรถนะและขีดความสามารถกิจการและบุคลากรในระบบส่งเสริมสุขภาพให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวสุขภาพ และการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมสุขภาพ ตามนโยบายรัฐบาล และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการดังกล่าว จะมีส่วนช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอันดามันและอ่าวไทย ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกฎบัตรไทยกล่าวเสริมว่า กฎบัตรไทยได้ประสานกับ B-Healthy Asia เพื่อพัฒนาเวลเนสแพคเกจสนับสนุนการสร้างมูลค่าให้กับโรงแรมที่ผ่านการฝึกอบรม ซี่งเวลเนส แพคเกจมีความพร้อมออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยกลุ่มเป้าหมายแรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์ในการฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ เวลเนสแพคเกจได้รวมการให้บริการก่อนเดินทางเข้ารับการบริการที่โรงแรมในเครือข่ายและหลังการเข้ารับบริการ ซึ่ง B-Healthy Asia มีคณะผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้คำปรึกษาแนะนำจำนวน 25 คนในปี 2564 และ 50 คนในปี 2565  และนับจากต้นปี 2565 จะมีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติหรือ international health coach จำนวน 20 คนจากทั่วโลกให้บริการสนับสนุนด้วยสำหรับการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎบัตรไทยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยจำนวน 8 แห่งทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการทั้งห้องปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญ โดยในเดือนหน้ากฎบัตรไทยจะจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสรุปภารกิจและกำหนดเป้าหมายการเพิ่มศักยภาพการให้บริการร่วมกับ B-Healthy Asia สำหรับหลักสูตรรุ่น 2 อันดามันและอ่าวไทยคาดว่าจะสามารถเปิดได้ในเดือนมกราคม 2565

Subscribe