มอบประกาศเกียรติบัตรในการประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น

จังหวัดภูเก็ตมอบประกาศเกียรติบัตรในการประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่ ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,อัยการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

โดยวาระก่อนการประชุมทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลให้กับ นายเกษมสิทธิ์ ธรรมประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอก Voice สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ผ่านเข้ารอบรายการไมค์ทองคำ 10 คนในรอบ 30 คนสุดท้าย และมอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ให้แก่ ร้านอาหารจินหู่ เตี๊ยมซิ้ม (ศูนย์อาหารปุ๊นเต่) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต,ร้านอาหารกินต๊ะ เลขที่ 29/2หมู่ที่ 3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ตและ ร้านอาหารวันดี สลัดทีบาร์ สาขาเชิงทะเล เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ต.เชิงทะเลอ.ถลาง จ.ภูเก็ต และมอบประกาศเกียรติบัตรในการประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล จำนวน 3 แห่ง คือ เทศบาลตำบลวิชิตได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเทศบาลตำบล, เทศบาลเมืองกะทู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเทศบาลเมือง และเทศบาลนครภูเก็ตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเทศบาลนคร และมอบโล่และประกาศนียบัตร รางวัลศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รางวัลได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง (นางอำพรผสมทรัพย์ ประธานศูนย์ฯ) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนคุณลักษณ์ บ้านกะตะ หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต (นายการุณ คุณลักษณ์ ประธานศูนย์ฯ) ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางทอง หมู่ 7 ตำบลกะทู้อำเภอกะทู้ (นายมานพ ทองแช่ม ประธานศูนย์ฯ)ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1และมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยต้นแบบดีเด่นประจำปี 2565 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านสวนมะพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ยาว อำเภอถลาง นายโอสิน มะสิวรรณ์ กำนันตำบลไม้ขาว เป็นผู้รับรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต นายวีระ มะสิแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับใบประกาศเกียรติคุณ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านนาคา หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเกอกะทู้ นางเพ็ญนภา พรมมะลิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ทั้งนี้การมอบเกียรติบัตรดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงาน ชุชนและประชาชนในการสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่และจังหวัดภูเก็ต


จากนั้นนพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต ได้นำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อน Medical and Wellness Hub เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางด้านการบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์
โอกาสเดียวกันนี้ หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต, เกษตรจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนจังหวัด ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต phuket strategies ผ่าน กลยุทธ์ 10 เสาหลัก GEMMMSSTTF เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ คือ 1.GASTRONOMY 2.EDUCATION HUB3.MARINA HUB4.MADICAL HUB5.MICE CITY6.SPORT TOURISM 7.SMART CITY8.TUNA HUB9.TOURISM และ 10.FUSION FARM โดยในปี 2566 จังหวัดภูเก็ตจะวางแนวทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสู่เมืองต้นแบบนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

Subscribe