ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ”ชาวภูเก็ตรวมใจ ปลูกพืชท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน สู้วิกฤตภัยโควิด-19″

ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “ชาวภูเก็ตรวมใจ ปลูกพืชท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน สู้วิกฤตภัยโควิด-19” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ที่ โรงเรียนกะทู้วิทยา ตำบลกะทู้ อำเภอกะท้ จังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ชาวภูเก็ตรวมใจ ปลูกพืชท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน สู้วิกฤตภัยโควิด-19” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะครู นักเรียน เข้าร่วม มาร่วมในพิธี

นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งจังหวัดภูเก็ต มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก มีการปิดตัวของสถานประกอบการ ส่งผลเกิดการว่างงาน การขาดแคลนรายได้ แม้สถานการณ์เศรษฐกิจ จะเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอชดเชยการขาดรายได้ของประชาชนที่จากการเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวเป็นระยะเวลานาน และภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ลดผลกระทบจากภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และคำครองชีพที่สูงขึ้น เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ไว้จุนเจือครอบครัวนอกเหนือจากรายได้จากงานประจำ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนกะทู้วิทยา จึงได้กำหนดจัดโครงการ”ชาวภูเก็ตรวมใจ ปลูกพืชท้องถิ่น ส่งเสริมทำกินสู้วิกฤตภัยโควิด-19″เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565, เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรียนรู้การเพาะปลูกพืชสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน ลดร้ายจ่ายจากการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ไว้จุนเจือครอบครัว รู้จักการดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการปลูกพืชผักสวนครัว ณ บริเวณพื้นที่แปลงเกษตรด้านหลัง โรงเรียนกะทู้วิทยา