รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา และพี่น้องเกษตรกร ให้การต้อนรับการลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจราชการและติดตาม โดยบรรยายสรุป ความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ดังนี้

1) อ่างเก็บน้ำ ลำไตรมาศ

ที่ตั้งตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

– เขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type)

– ความกว้าง 9.00 ม. ความยาว 322.00 ม. สูง 37.00 ม.

– พื้นที่รับน้ำลงอ่างฯ 14.52 ตร.กม.

เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน ระยะฝนทิ้งช่วงและการปลูก พืชไร่ในฤดูแล้งของฝายคลองลำไตรมาศ ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์เดิม 5,000 ไร่ และสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้อีก 1,350 ไร่ รวมพื้นที่รับประโยชน์ 6,350 ไร่ เพื่อการอุปโภค-บริโภคและเกษตรในท้องที่อำเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา  บรรเทาปัญหาอุทกภัยในขอบเขตพื้นที่โครงการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจให้กับราษฎรและนักท่องเที่ยว2) โครงการอ่างเก็บน้ำเขาหลักลำรูใหญ่

ที่ตั้งตำบลลำแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

– เขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type)

– ความกว้าง 10.00 ม. ความยาว 350.00 ม. ความสูง 40.00 ม.

– พื้นที่รับน้ำลงอ่างฯ 16.70 ตร.กม.

เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขต อ.ท้ายเหมือง และ อ.ตะกั่วป่า ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ เขต ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สนับสนุนแหล่งน้ำต้นทุนให้กับฐานทัพเรือพังงา และท่าเรือน้ำลึก3) โครงการอ่างเก็บน้ำหินกอง

ที่ตั้งตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

– เขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type)

– ความกว้าง 8.00 ม. ความยาว 150.00 ม. ความสูง 22.50 ม.

– พื้นที่รับน้ำลงอ่าง 2.48 ตร.กม. ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 550,000 ลบ.ม.

– ความจุของอ่างฯ ที่ระดับน้ำสูงสุด 600,000 ลบ.ม.

– พื้นที่น้ำท่วมประมาณ 100 ไร่

เพื่อการอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรในพื้นที่ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกาะยาวใหญ่รวมทั้งรับทราบสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองพังงา ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทำนบดินบางเตย และโครงการอื่นๆ สภาพปัญหาและความคืบหน้าโครงการอาคารบังคับน้ำคลองน้ำจืดพร้อมระบบ ส่งน้ำ โครงการที่ต้องได้รับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น อาคารบังคับน้ำบ้านโตนดิน เสนอของบประมาณและมอบหนังสือโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พังงา จำกัด มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 20 ราย กล่าวมอบนโยบาย พร้อมพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่