รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมผลงาน ศพก.เครือข่าย

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมผลงาน ศพก.เครือข่าย พร้อมพบปะรับฟังปัญหาเกษตรกรก่อนดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ (ศพก.เครือข่าย) หมู่ 9 บ้านป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพพร้อมพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ โดยศูนย์ฝึกอาชีพดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชตามหลักการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) การทำการเกษตรแบบผสมผสาน และการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรเฉพาะด้านในอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สนับสนุนให้การขับเคลื่อน ศพก. จากความพร้อมของสถานที่และความรู้ความชำนาญในการผลิตเห็ดและอาศัยหลักการเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการจัดสรรพื้นที่ 5 ไร่ ภายในสวนยางพาราอย่างลงตัว มีการปลูกผักเหมียง ไผ่กิมซุงและข่า การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงผึ้งร่วมในสวนยางพาราและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ของอำเภอถลาง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนในปี 2562 มีการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่เห็ด และยังเป็น ศพก. ที่เป็นแปลงเรียนรู้ในการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพเห็ดของสมาชิกแปลงใหญ่ ปัจจุบันได้ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรจนได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในพืชผักหลายชนิด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการผลิตเห็ดนางฟ้า ซึ่งถือเป็นเห็ดอินทรีย์รายแรกของจังหวัดภูเก็ต และมีการขยายผลไปสู่เกษตรกรทั่วไป ในพื้นที่อำเภอถลางและใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร มีการพัฒนายกระดับการผลิตให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานอินทรีย์ในพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และเป็นศูนย์เครือข่ายที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งการเกษตรและเทคโนโลยีจากนั้น รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก หมู่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง พร้อมพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้ดำเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผล โดยรวบรวมยางแผ่นดิบของสมาชิก อีกทั้งยังมีการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เช่น ปุ๋ย เคมีภัณฑ์การเกษตร อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการผลิตข้าวสาร รวมถึงธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจแปรรูปน้ำยางสด นอกจากนี้ยังมีตัวแทนเกษตรกรได้ยื่นหนังสือให้ทางรัฐบาลควบคุมราคาสินค้าในส่วนของปัจจัยกดารผลิตที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรทุกชนิดเช่นปุ๋ย เคมีเกษตร อาหารสัตว์ น้ำมัน เป็นต้นต่อมา รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ รวมไปถึงขุมน้ำวัดฉลอง หมู่ 6 ต.ฉลอง อ.เมืองจากตัวแทนของกรมชลประทาน เพื่อรับฟังปัญหาและสถานการณ์น้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำพร้อมกับมอบนโยบายที่สำคัญต่างๆแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในวันที่ 15 พ.ย.รมว.เกษตรและสหกรณ์จากไปรับฟังสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.พังงาดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตต้องมีปริมาณน้ำต้นทุนที่จะใช้ประมาณ80ล้านลูกษากศ์เมตรซึ่งขณะนี้ในจังหวัดของเรายังมีแหล่งน้ำไม่ครบมีประมาณ 76 ล้านลูกบาศก์เมตรขาดอีกนิดหน่อยแต่ว่าขณะนี้ได้มีการดำเนินการในการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่อย่างอ่างเก็บน้ำคลองกะทะนี้ก็จะมีการเสริมสันโดยใช้ฝายพับได้ซึ่งก็จะได้น้ำอีกสี่แสนลูกบาศก์เมตรและจะมีการพัฒนาขุมเหมืองต่างๆที่มีประมาณ 100 ขุมเหมืองมีการทำแก้มลิงและก็มีการทำระบบส่งน้ำโดยใช้ระบบท่อไปให้ประชาชนและต้องมีการประสานงานกับทุกหน่วยงานในการบริการน้ำให้เพียงพอซึ่งตนยืนยันว่าภูเก็ตมีปริมาณน้ำเพียงพอในการบริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน นอกจากนี้จะยังมีการพัฒนาอ่างเก็บน้ำต่างๆให้เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังการและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย