รวมพลังสตรีภูเก็ต ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จากวันพ่อถึงวันแม่

ภูเก็ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“รวมพลังสตรีภูเก็ต ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จากวันพ่อถึงวันแม่”

ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “รวมพลังสตรีภูเก็ต ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จากวันพ่อถึงวันแม่” โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสุขภาพที่ 11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ บริษัท MP Group (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้สตรีไทยมีสุขภาพดี ปลอดจากมะเร็งปากมดลูก เพิ่มความเข้มแข็งด้านการดูแลสุขภาพประชาชน ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ ล้วนมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “รวมพลังสตรีภูเก็ต ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จากวันพ่อถึงวันแม่”

นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่ออีกว่า โรคมะเร็งปากมดลูก คือหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับสตรีทั่วโลก และการตรวจคัดกรองเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการป้องกันและรักษาโรคนี้ได้ทันท่วงที ในปี 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีนโยบายให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testing เป็นสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ประชาชนหญิงไทยอายุ 30-60 ปี ตรวจทุกๆ 5ปี เพื่อทดแทนการตรวจด้วยวิธีแปปสเมียร์ หรือ วีไอเอ ซึ่งวิธี HPV DNA testing เป็นวิธีการตรวจที่แม่นยำสูง รวดเร็ว สามารถระบุการติดเชื้อ HPV รวมถึงการตรวจจำแนก HPV แต่ละสายพันธุ์เสี่ยงสูงก่อมะเร็งปากมดลูก รวมทั้งสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเอง (HPV Self-Sampling) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาก ทั้งการเก็บตัวอย่างถูกต้อง ความพึงพอใจสูงมากกว่าร้อยละ 98 และเป็นการสนับสนุน นโยบายมะเร็งครบวงจรของกระทรวงสาธารณสุขให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ ได้กำหนดให้ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองแบบแยก 14 สายพันธุ์ เป็นโครงการขับเคลื่อน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยกำหนดเป้าหมาย 1 ล้านรายทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งการเฝ้าระวังส่งเสริมการตรวจคัดกรองช่วยให้ตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพิ่มโอกาสในการรักษาหายขาดได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาในระยะลุกลาม สตรีไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ปลอดจากมะเร็งปากมดลูก เพิ่มความเข้มแข็งด้านการดูแลสุขภาพประชาชน ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้หญิงไทยอายุ 30 – 60 สามารถสอบถามรายละเอียดการตรวจคัดกรองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

ด้าน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขของเมืองปลอดภัย “Safety Cities” สอดคล้องกับคำว่า “Healthy Cities” ขององค์การอนามัยโลก หรือเมืองสุขภาพดี โดยมีระบบการดูแลสุขภาวะของประชาชนที่ดีและมีระบบบริการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม ตอบสนองนโยบาย Quick win ของกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ทันสมัย ทันเวลาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ คัดกรองสุขภาพสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จึงจัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “รวมพลังสตรีภูเก็ต ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จากวันพ่อถึงวันแม่” ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคี “ความร่วมมือที่ไร้รอยต่อ ภูเก็ตรวมใจ ไร้มะเร็งปากมดลูก” โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสุขภาพที่ 11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ บริษัท MP Group (ประเทศไทย) จำกัด

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จะร่วมกันผลักดันให้ประชากรสตรีชาวภูเก็ตได้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง สามารถระบุสายพันธุ์เสี่ยงสูงของเชื้อไวรัส HPV ได้ เป็นข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาให้กับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนข้อมูลพัฒนาวัคซีนที่ตรงกับสายพันธุ์การระบาดในประเทศ โดยเป้าหมายหลักของเราคือการเพิ่ม ความตระหนักรู้และส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการป้องกันและรักษาโรคนี้ได้ทันท่วงที สามารถเพิ่มการเข้าถึงระบบสาธารณสุขการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประชาชนได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เรามั่นใจว่าสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและลดอัตรา การเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในจังหวัดภูเก็ตของเรา

สำหรับหญิงไทยอายุ 30 – 60 ปี ในจังหวัดภูเก็ต สามารถรับบริการได้ที่ รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดภูเก็ต ขนาด 551 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิและเฉพาะทางขั้นสูง ครอบคลุมถึงระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ มีนโยบาย Smart Hospital Smart Service ให้บริการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนครบวงจร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต โรงพยาบาลพร้อมสนับสนุนกำลังสำคัญบุคลากรทางการแพทย์และทรัพยากรที่จำเป็นตอบสนองนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมเจตนารมณ์ตามโครงการ “รวมพลังสตรีภูเก็ต ตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก จากวันพ่อถึงวันแม่” เพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี HPV DNA Testing แบบระบุ 14 สายพันธุ์เสี่ยงสูงให้ครอบคลุม ให้สตรีภูเก็ตกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการตรวจคัดกรองอย่างทั่วถึง และการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและรวมถึงการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก

Subscribe