รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลป่าคลอก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลป่าคลอก

ที่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ. ภูเก็ต นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมกลุ่มชาวสวนป่าคลอกพร้อมพบปะรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายวันทา ภุมรารสสุคนธ์ ประธานกลุ่มเกษตรทำสวนป่าคลอก ประชาชน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2516 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงส่งเสริมความรู้และเผยแพร่วิชาการเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิก 1,384 คน ดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจแปรรูปน้ำยางสด มีทุนดำเนินงาน 119.13 ล้านบาท ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ลูกหลานของสมาชิกหลายรายตกงานขาดรายได้ ต้องเดินทางกลับมายังภูมิลำเนา ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของสมาชิกลดลง และมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ทางกลุ่มเกษตรกรฯ ได้ช่วยเหลือสมาชิกด้วยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ผัก กล้าพันธุ์ผลไม้ต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกนำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม รวมทั้งได้พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Subscribe