รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเข้มงวดการปราบปรามยาเสพติด

ที่ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอานุภาพ กล่าวว่า ทางจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ เนื่องจากภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่ตลอด ซึ่งจะเป็นช่องทางให้มีการนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จึงต้องมีการออกมาตรการป้องกันในทุกด้านทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ
นายอานุภาพ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตยังมีมาตรการด้านอื่น ๆ ทั้งการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และป้องกันไม่ให้เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วย