รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต พิธีเปิด อาคาร “ปทุมบงกช” โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕)

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต พิธีเปิด อาคาร “ปทุมบงกช” โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕)

ที่ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “ปทุมบงกช”โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ผู้สนับสนุนเงินทุนในการปรับปรุงอาคาร นางสมใจ คงคุณากร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) ในนามของคณะกรรมการดำเนินงาม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ๑๕) และแขกผู้มีเกียรติทุกคน

นางสมใจ โรงเรียนวัดศรีสุนทร มัตรภพ 4! สังกัด สำนึกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๗๕ รวมระยะเวลา ๙- ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีนักเรียนจำนวน ๕0๔ คนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๔ คน มีอาคารเรียนจำนวน ๕ หลัง

สำหรับอาคาร “ปทุมบงกช”สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ รวมระยะเวลาถึงปัจจุบัน ๕๓ ปีเป็นอาคารเรียน ๒ ชั้น ชั้นบนประกอบด้วย 4 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องนาฏศิลป์ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการและห้องประชุมมิตรภาพ ก่อนการปรับปรุงซ่อมแซมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้จึงปิดการใช้งานอาคารเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓เป็นต้นมา จนถึงปี ๒๕๖๕ ในการนี้ อาคาร “ปทุมบงกช” ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุง และตกแต่งภายในเป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น ๒,๙๒๒,๕๗๙.๕o บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนดังกล่าวเต็มจำนวนจาก คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร และครอบครัว ในวงเงิน ๒,๔๘๓,๐๗๕ บาท และการตกแต่ง เพิ่มเติมภายในอาคาร โดยคุณประวัติ สุวรรณะดิษฐกุล บริษัทไตรมิตรวิศวกรรม จำกัดจำนวนเงิน ๔๓๙,๕0๔.๕0 บาท

นายอำนวย กล่าวว่า รงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๗๕ รวมระยะเวลา ๙๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีนักเรียนจำนวน ๕0๔ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๔ คนมีอาคารเรียนจำนวน ๕ หลัง พร้อมทั้งประวัติอาคาร “ปทุมบงกช” ซึ่งเป็นอาคารเรียน *๐๔ (ปทุมบงกช) สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ซึ่งก่อนการปรับปรุงซ่อมแชมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ จึงปิดการใช้งานอาคารเรียนซึ่งหลังจากที่ได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็จำทำให้นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนและใช้ปประโยชน์จากอาคารดังกล่าวได้เต็มที่๙งจะทำให้การเรียนการสอนของนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

Subscribe