รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต เร่งรัดผู้บริหาร อปท. โอนงบสร้างบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต เร่งรัดผู้บริหาร อปท. ให้รีบดำเนินการโอนงบประมาณให้ สำนักงานปศุสัตว์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 โดย มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อบูรณาการร่วมกันในการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดก่อเหตุรำคาญและพัฒนาบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพในระบบการดูแลสัตว์เลี้ยงตามมาตรฐานสากล

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดตั้งบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตที่สวนป่าบางขนุนอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อปีงบประมาณ 2547 ซึ่งอนุญาตให้ใช้พื้นที่30ปีเพื่อรองรับสุนัขจรจัดและสุนัขที่ไม่มีเจ้าของและก่อเหตุรำคาญกับนักท่องเที่ยว ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในการสนับสนุนงบประมาณแต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการปรับปรุงและพัฒนาบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพในระบบการดูแลสัตว์เลี้ยงตามมาตรฐานสากล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทั้งนี้ในปัจจุบันบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดูแลแต่เนื่องจากทางสำนักงานไม่มีงบประมาณจึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง18แห่งที่นำสุนัขจรจัดมาไว้ซึ่งการประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการเร่งรัดในเรื่องงบอุดหนุดโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตปีงบประมาณ2565ของอปท.ทั้ง18แห่งเพื่อได้นำงบประมาณมาบริหารจัดการในด้านต่างๆเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีนอกจากนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ฝากผู้แทนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุมแจ้งผู้บริหารให้รีบดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานปศุสัตว์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดต่อไป