ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง สรุปผลจากการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ 2566 (CPX-66) ของ 21 หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกฯ เมื่อวันที่ 19-24 มิถุนายนที่ผ่านมา

ที่ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมจังหวัดภูเก็ต พลเรือตรีณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (ท) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีส่วนราชการที่ร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ 2566 (CPX-66) เข้าร่วม

พลเรือตรีณัฐพงศ์ กล่าวว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ได้จัดการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ 2566 (CPX-66) โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการเจ้าร่วมการฝึก นั้น บัดนี้การฝึกเสร็จสิ้นแล้ว ในวันนี้จึงมีการประชุมส่วนราชการที่เข้าร่วมการฝึกเพื่อสรุปผลการฝึก เสนอแนะปัญหาขัดข้องในการฝึกเพื่อปรับปรุงและกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของหน่วยรับการฝึกและเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

โดยการจัดกิจกรรมเป็นการเปิดเวที เพื่อระดมความคิดเห็นของส่วนราชการที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ 2566 (CPX-66) ระหว่างวันที่ 19-24 มิถุนายน 2566 ในพื้นที่อำเภอถลาง อำเภอเมืองและอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันประมวลผลการฝึกและแสดงความคิดเห็นใน 5 ประเด็นที่ใช้ในการฝึกฯ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ซึ่งประกอบด้วย ความเหมาะสมการจัดหน่วยเข้ารับการฝึก, ความเหมาะสมของการทดเวลา, ความเหมาะสมของ รปจ.กอฝ.รมน., ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร, ความเหมาะสมของระบบการรับ-ส่งเอกสารและความเหมาะสมของการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบ 4 โจทย์สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย โจทย์ที่ 1 เป็นโจทย์ภัยคุกคามจากการยึดถืออัตลักษณ์ที่แตกต่างกันของชุมชน, โจทย์ที่ 2 เป็นโจทย์ภัยคุกคามจากการแอบอ้างข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ, โจทย์ที่ 3 โจทย์ภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์และโจทย์ที่ 4 โจทย์ภัยคุกคามจากกลุ่มอิทธิพลข้ามชาติ ให้กับผู้เข้าร่วมฯ กิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิเคราะห์คำตอบจากโจทย์จากว่ามีแนวคิดเห็นเช่นไร ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือใช้ในการปรับปรุงการฝึกครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อการมีส่วนร่วมของหน่วยรับการฝึกและเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงต่อไปในอนาคต

Subscribe