ระดมสรรพกำลังตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากร เพื่อป้องกันประเทศ ภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ

ประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อระดมสรรพกำลังตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากร เพื่อป้องกันประเทศ ภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ

ที่ ชั้น 4 มุขหน้า ศาลากลาง หลังใหม่ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ พลตรีอัฐพงศ์ พิชญาภรณ์ รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และพันเอกประภาส บุญทับ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการระดมสรรพกำลัง ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนส่วนราชการพลเรือนจากส่วนกลางเพื่อประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อระดมสรรพกำลังโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

พลตรีอัฐพงศ์ พิชญาภรณ์ รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม กล่าวว่า ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากร เพื่อป้องกันประเทศ ภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ในการจัดเตรียมความพร้อมทรัพยากร 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกำลังคน ด้านอาหาร ด้านน้ำ ด้านคมนาคม ด้านการสื่อสาร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ ให้มีความพร้อมด้านข้อมูลทรัพยากรตั้งแต่ในภาวะปกติ เพื่อให้สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหา เมื่อเกิดภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยให้สามารถผนึกกำลังในการป้องกันประเทศ และมีการบูรณาการแผนในทุกระดับของทุกกระทรวง ภายใต้การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ขอรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการระดมสรรพกำลัง ด้านกำลังสำรอง และการสัสดี เพื่อที่จะได้นำข้อมูล มาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนางาน การระดมสรรพกำลังให้มีความเหมาะสมต่อไป

นาย อานุภาพ กล่าวว่า การที่กรมการสรรพกำลังกลาโหม เดินทางมาพบปะกับส่วนราชการของจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ ซึ่งการดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด มีนโยบายสำหรับข้าราชการทุกส่วนที่ปฏิบัติภารกิจหรือที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้ทำความรู้จักกัน ดังประโยคที่ให้ไว้ว่า “รู้อะไรไม่สู้ รู้จักกัน” เป็นการนำหัวหน้าส่วนราชการ มาพบปะ ทำความรู้จักกันทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และมีความพร้อมในการ รับทราบปัญหา อุปสรรค ซึ่งจะได้ร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาทั้งภาวะปกติ และภาวะไม่ปกติ ของทุกภาคส่วนราชการ ซึ่งถือได้ว่า จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในการผนึกกำลัง และเตรียมพร้อมในทุกด้าน