รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนภูเก็ต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนภูเก็ต สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บริเวณพื้นที่หาดลายัน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ อว.พื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในนาม อว.ส่วนหน้า จังหวัดภูเก็ต รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศของกระทรวง อว. ที่มีการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ซึ่งมีพันธกิจ และยุทธศาสตร์ มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ ในระดับจังหวัด ตำบล และชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานกับพื้นที่จังหวัด หน่วยงานในสังกัด และเครือข่ายของ อว. ในจังหวัด ประสานและส่งเสริมการนำงาน อววน. เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพของจังหวัด และเป็นหน่วยงานรับประเด็นปัญหา ความต้องการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ ๓ จังหวัดอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชุมชนพึ่งพิงภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ดำเนินกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยว พัฒนา และต่อยอดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน การพัฒนาหลักสูตรร่วมของ 5 ราชภัฏ ในโครงการงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร โครงการการพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ ในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค และนวนุรักษ์ แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการเยี่ยมชมนิทรรศการ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Subscribe