รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนหลังเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ

ที่ ห้องประชุมศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยว จากภาคเอกชนและผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน หลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงารวมทั้งกลุ่มอันดามันได้เข้าร่วม เสนอแนวคิดด้านการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม ได้นำเสนอในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub รวมถึงการผลักดันโครงการ Phuket Health Sandbox ในการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ เมื่อปี 2564 และ ครม.ได้มีการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินโครงการโดยงบประมาณ 5,116 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 จากนั้น ครม.ได้มีการอนุมัติงบประมาณเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลงบประมาณ 3,140 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ซึ่งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มีเป้าหมายในการดำเนินงาน 5 ภารกิจหลัก คือ วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ และโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย

ทั้งนี้ ในช่วงของการนำเสนอแนวคิดทางผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและฝั่งอันดามัน ได้เสนอในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 2 จังหวัด เพื่อส่งต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวและขยายตลาดการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง รองรับเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นในทุกขณะ
นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ได้มีการเสนอในส่วนของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้สามารถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ขอให้มีการผลักดันการดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัดให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นต่อไป