รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะรับฟังปัญหาของเกษตรกร กลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และคณะ ลงพื้นที่พบปะรับฟังปัญหาของเกษตรกรกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมสนับสนุนสร้างศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลาช่อนทะเลเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ที่ ท่าเรือแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่มาตรวจราชการ และพบปะรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจุดแรกลงพื้นที่ไปยังท่าเรือแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลและประมงพื้นบ้านแหลมทราย เยี่ยมชมกระชังเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาชอนทะเลและประมงพื้นบ้าน พร้อมกับมอบพันธุ์ปลาช่อนทะเลให้แก่เกษตรกร โดยมีนายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการทำการประมงที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต และในระหว่างพบปะพี่น้องเกษตรกร ท่านรัฐมนตรีฯ โชว์ฝีมือในการแล่ปลาช่อนทะเลในเมนูซาซีมิ

ขณะเดียวกัน นายศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลบ้านแหลมทราย ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือชาวประมงและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอถลาง เพิ่มพื้นที่ประมงพื้นบ้าน/ จัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการ/ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางสัตว์น้ำให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะปลาช่อนทะเล และขอให้แก้ไขข้อกฎหมายเพื่อให้เกษตรกรและชาวประมงสามารถได้รับบริการจากภาครัฐอย่างสะดวกขึ้น รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเพิ่มช่องทางการตลาดการจำหน่ายปลากระพงขาว ทั้งนี้ เกษตรกรที่เลี้ยงปลาช่อนทะเลในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนทั้งหมด 25 ราย โดยแบ่งเป็น พื้นที่บ้านหมากปรก-คอเอน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จำนวน 3 รายบ้านแหลมหิน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 1 ราย บ้านป่าหล่าย ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ต 9 ราย และบ้านแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จำนวน 12 ราย โดยมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลและประมงพื้นบ้านบ้านแหลมทราย

ด้าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า แม้ว่าจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่จะพึ่งการท่องเที่ยวเป็นหลักแต่ขณะเดียวกันยังคงมีประชาชนบางส่วนยังคงประกอบอาชีพเกษตรโดยเฉพาะการทำประมงพื้นบ้าน และสิ่งที่ลงมาในวันนี้ต้องการสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปลาช่อนทะเลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยืน ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้กรมประมงเพาะพันธ์สัตว์น้ำแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรห้ามซื้อขาย เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกษตรกร

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามโครงการทำนบดินบ้านควนตาแท่นพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและเพื่อการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านลิพอนบางกอก (บ้านควนตาแท่น) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ให้มีน้ำสำหรับการเกษตรกรรมและช่วยส่งเสริมการใช้น้ำร่วมกันกับแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน คือ บ่อบาดาล และสระเก็บน้ำ ซึ่งได้สั่งการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

Subscribe