รัฐมนตรีฯ อว. ร่วมงานวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต่อยอดธุรกิจ SME สู่ตลาดสากล

รัฐมนตรีฯ อว. เยี่ยมชมผลงาน U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบริษัทเมธีภูเก็ต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่ ร่วมงานวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต่อยอดธุรกิจ SME สู่ตลาดสากลศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกกลุ่มจากชุมชน U2T ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และแม่ฮ่องสอน ที่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตสำหรับ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) เป็นโครงการของกระทรวง อว. ที่จะช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย ได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศนอกจากนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ อย่างครอบคลุมในทุกประเด็น ตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่  เพื่อการยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่นด้วยการสร้างและพัฒนา Creative Economy สู่การยกระดับการท่องเที่ยว และการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy ช่วยเพิ่มรายได้เกิดการหมุนเวียนแก่ชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นเยี่ยมชมบริษัทเมธีภูเก็ต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่เข้าร่วมงานวิจัยกับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสริมสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสู่ตลาดสากล พร้อมคิดค้นแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามแนวทางความต้องการตลาดอาหารสุขภาพและความงามแบบครบวงจร โดยการสนับสนุนงานวิจัย จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต่อไป