รับเรือยอร์ชที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร ประเภท Test & Go ทางน้ำ

ศรชล.ภาค 3 อำนวยการและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรือยอร์ชที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร ประเภท Test & Go ทางน้ำ และยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิด เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ระลอกใหม่ ณ ท่าเทียบเรืออ่าวปอ จว.ภูเก็ต

ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จว.ภก. อำนวยการและบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเรือยอร์ชเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภท Test & Go เพื่อกำกับดูแลการเดินทางเข้าราชอาณาจักรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรือ NOAAS ARK สัญชาติ มาเลเซีย ลูกเรือจำนวน 5 คน ( ต่างชาติ 5 คน ) เข้าจอดทอดสมอ ณ จุดจอดเรือชั่วคราวสำหรับกักตัว บริเวณอ่าวปอ จว.ภูเก็ต

ทั้งนี้ ศคท.จว.ภก. ได้บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเรือยอร์ช เรือซุปเปอร์ยอร์ช และเรือครุยเซอร์ ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 จากนั้นแพทย์จากโรงพยาบาลคู่สัญญาดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 บนเรือ โดยวิธี RT- PCR รวมทั้งได้ติดตั้งระบบติดตามตัว (สายรัดข้อมือ QR CODE) ระหว่างการกักตัวเรียบร้อย หน่วยเฉพาะกิจควบคุมเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้านฝั่งทะเลอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว จว.ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 (นก.ครภก.ศรชล.ภาค 3) วางกำลังในการควบคุมกำกับดูแลเรือและคนในเรือเรียบร้อย

ศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”

Subscribe