ร่วมแสดง พลัง เชิงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งกายชุดดำ พร้อมชูป้ายข้อความเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดง พลัง เชิงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งกายชุดดำ พร้อมชูป้ายข้อความเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันนี้ 4 เมษายน 2565เวลา 14.00 น. ณ บริเวณด้านหน้า อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำตัวแทนเจ้าหน้าที่ รพ.สต. สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดง พลัง เชิงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งกายชุดดำ พร้อมชูป้ายข้อความเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับ การรวมพลังในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้ส่งหนังสือถึง อบจ. ทุกจังหวัด นัดแต่งกายชุดดําและจัดทําป้ายข้อความเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาถ่ายโอน รพ.สต. พร้อมขอให้จัดทําหนังสือเพื่อยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  หลังการจัดงบฯ ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.ก.ถ.

โดยมีสาระสำคัญของหนังสือระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
ซึ่งได้กําหนด หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยองค์การบริหารจังหวัด 49 แห่ง ได้พิจารณา รับถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัด บางแห่งอยู่ระหว่างเตรียมการถ่ายโอน นั้น

เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณสําหรับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดที่รับการถ่ายโอน ได้จัดทําข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมิได้ดําเนินการ จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศฯ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเหตุให้กระบวนการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว และการบริการสาธารณะในด้านสาธารณสุข ได้รับผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อระบบราชการและการให้บริการต่อประชาชน ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงรวมพลัง เพื่อ ยื่นข้อเสนอ และ เรียกร้องต่อรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การทำงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ต่อไป