ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ระหว่างการประปานครหลวง กับ เทศบาลนครภูเก็ต โดย นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายสุทธิรักษ์ บูชากุล รองผู้ว่าการประปานครหลวง นายธำรง บูรณตระกูลรอง ผู้ว่าการประปานครหลวง นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายวรรณรัตน์ พฤกษ์ประทิ่น ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายนิติ เพ็ชรประดับสกุล นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล นายสุทธิพันธ์ สกุลเทพ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายชัยวิชิต เดชวรรคณีย์ นายเชื้อ คงจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงโรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมฯ ณ การประปานครหลวงทั้งนี้ การประปานครหลวงและเทศบาลนครภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบประปาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย น้ำประปาต้องสะอาดดื่มได้ ไม่ขาดแคลนสามารถรองรับกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายให้มีความก้าวหน้าทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและกิจการประปา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริการของเทศบาลนครภูเก็ต ให้ดีขึ้นสำหรับบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อวางแผน ออกแบบ และปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาของเทศบาลนครภูเก็ตโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี ทางด้านการควบคุมระบบผลิตและจ่ายน้ำประปารวมถึงการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียพร้อมส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เทศบาลนครภูเก็ตอย่างยั่งยืน นำสู่มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลนครภูเก็ต และการประปานครหลวงทางด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพิ่มสูงขึ้น
  3. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยมีจุดประสงค์พัฒนาการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้น
  4. ร่วมมือกันพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศให้มีศักยภาพ ด้านสาธารณูปโภคในการบริการนักท่องเที่ยวซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยพัฒนาประเทศทางหนึ่ง