ลงนาม MOU ดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาชน และอบต.เชิงทะเล ลงนาม MOU การบูรณาการความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต โดยการวางปะการังเทียมผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายรพินทร์ สุวรรณสินธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายรังสรรค์ สาเหล่ ประธานองค์กรประมงพื้นบ้าน และการท่องเที่ยวอ่าวบางเทา นายยูนู เกราะเหล็ก รองประธานชุมชนชายฝั่งอ่าวบางเทา และ นายเกิน เรืองเดช ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดลายัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา  ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต และปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณชายฝั่ง และมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างขาดความระมัดระวัง ไม่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับแหล่งปะการังเทียมซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดวางในปี พ.ศ.2552-2555 จำนวน 3 ระยะ โดยได้จัดวางปะการังเทียมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ต.สาคู อ.ถลาง จำนวน 1,310 แท่ง, พื้นที่อ่าวบางเทา ต.เชิงทะเล พื้นที่อ่าวกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จำนวน 1,630 แท่ง และพื้นที่อ่าวกะตะ-กะรน ต.กะรน อ.เมือง จำนวน 1,880 แท่ง และในปีงบประมาณ 2564 กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำปะการังเทียม เพื่อจัดวางในพื้นที่อ่าวบางเทา จำนวน 1,200 แท่งซึ่งอบจ.ภูเก็ต มีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม และการติดตามประเมินผลสำเร็จของการจัดวางปะการังเทียม รวมทั้งการสำรวจข้อมูลความหลากหลายของระบบนิเวศบริเวณแหล่งปะการังเทียม ซึ่งการดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และภาคประชาชน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งแนวปะการังเทียม และทุ่นป้องกันแนวปะการังธรรมชาติที่ได้จัดวางไว้ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านการท่องเที่ยว และการประมง เพื่อเป็นแหล่งอาชีพของชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล องค์กรประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวอ่า;บางเทา ชุมชนชายฝั่งอ่าวบางเทา และกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดลายัน จึงได้มีความเห็นและข้อตกลงร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งแนวปะการังเทียม และทุ่นป้องกันแนวปะการังธรรมชาติที่ได้จัดวางไว้ในพื้นที่ เพื่อป้องกันแนวปะการังจากการถูกทำลายจากกิจกรรมของมนุษย์ พร้อมการเก็บขยะใต้ทะเลเพื่อรักษาความสะอาดบริเวณแนวปะการังธรรมชาติและปะการังเทียม