วันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2564

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พลตำรวจตรี เสริมพันธ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการจัดงานวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการ สภ. ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการตำรวจภูธร เข้าร่วม.ในพิธีโดยได้มีการมีจัดพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นได้มีพิธีอ่านสาสน์จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ของเหล่าข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฎิงานดีเด่นประจำปี2564ในทุกสายงานจำนวน 18 นายต่อจากนั้นทางสมาคมตำรวจภูได้มอบรางวัลให้แก่ข้าราชการที่มีผลที่มีผลการปฎิงานดีเด่น ประจำปี 2564 พลตำรวจตรี เสริมพันธ์ ศิริคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสานักงานตำรวจแห่งชาติ ประจาปี 2564 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงานฯ ขึ้นในวันนี้ เพื่อจะได้เป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการตำรวจ อีกทั้งจะได้ร่วมกันทาบุญอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้แก่เพื่อนข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ไปแล้วและขอขอบคุณ เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายด้วยความจริงใจ รวมถึงขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานในกิจการตำรวจเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการปฏิบัติงานของตำรวจนั้น มิใช่การทางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เพียง ฝ่ายเดียว แต่จะต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐภาคเอกชน เหล่าทัพ และสื่อมวลชน ที่ร่วมมือกัน ทำให้จังหวัดภูเก็ต ปลอดภัย จากอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น มีความใกล้ชิด จึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ในบางครั้ง จะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ในการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของตำรวจ ซึ่งได้มอบนโยบายและเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมอว่า การสื่อสารทาความเข้าใจกับประชาชน เป็นสิ่งสำคัญที่ตำรวจทุกนาย ต้องตระหนักและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะความสำเร็จส่วนหนึ่ง ของงานตำรวจนั้น เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนตนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของข้าราชการตำรวจภูเก็ต ทุกนาย ทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อสานักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ใช้ความรู้ความสามารถ ทางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกาลัง รับผิดชอบต่อหน้าที่ และ ทาให้ดีที่สุด ช่วยกันขับเคลื่อนงานของสานักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นที่พึ่งกับพี่น้องประชาชนได้ อย่างแท้จริง