วางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่เกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต และหน่วยงานภาครัฐเอกชน ร่วมจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่เกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการ Save Under Water World

ที่ แพบรรทุก บริเวณแนวปะการังด้านหน้าเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต,นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , นายสุชาติ รัตนเรืองสี ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต,นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, นาย ศาสวัส หลิมพานิชย์ นายกสโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ,สมาชิกสโมสรโรตารี่ ร่วมจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่เกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการ Save Under Water World

โอกาสนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่เกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติโดยรูปแบบการจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพิ่มความสมบูรณ์สวยงามของแนวปะการังและท้องทะเล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของการจัดวางในทะเล ของฐานเกาะตัวอ่อนปะการังจำนวน 3 ชุด รวมทั้งสิ้น 39 ชิ้น เพื่อวางบริเวณพื้นที่เกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ต

ด้าน นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสโมสรโรตารี เหมืองแร่ ภูเก็ต, สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ โดยรูปแบบการจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพิ่มความสมบูรณ์สวยงามของแนวปะการังและท้องทะเล

รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้คงความสมบูรณ์ พร้อมกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้คงไว้ซึ่งความสวยงาม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญ พร้อมสนับสนุนการจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง บริเวณพื้นที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วน

Subscribe