วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มรายได้ชุมนุมดีพร้อม

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มรายได้ชุมนุมดีพร้อม

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดภูเก็ต​ นายสมปราชญ์​ ปราบสงคราม​ ปลัดจังหวัดภูเก็ต​ เป็นประธานเปิดงานพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการ (งบกลาง) จังหวัดภูเก็ต​ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น​ กองพัฒนาติจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี นายคัมภีร์ นิลวรรณ​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร
สถานศึกษาตัวแทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และบริษัท อีเอสโกลบอล จำกัด เป็นผู้จัดโครงการ พร้อมด้วยวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการจาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เข้าร่วม

นายคัมภีร์ นิลวรรณ​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้​ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมหรือสร้างอาชีพใหม่ ที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมซน​ รวมทั้งเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันได้ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชนราษฎรที่
เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ในส่วนของรายวิชาที่จะถ่ายทอดทักษะความรู้เชิงปฏิบัติการ มีดังต่อไปนี้ ช่างเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์ขนาดเล็ก
ช่างตรวจเช็คระยะและปะยางรถจักรยานยนต์​ ช่างตรวจเช็คซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

ทั้งนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดหลักสูตร​ ช่างไฟฟ้า-ช่างยนต์ โดยมีทั้งหมด 5 รุ่น โดยรุ่นที่ 1-2 จัดในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน ณ
วิทยาลัยสารพัดช่าง / รุ่นที่ 3-4 จัดในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน ณ โรงเรียนเมืองถลาง และรุ่น
ที่ 5 จัดในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต​ กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและผู้ที่มาทำงาน ณจังหวัดภูเก็ต กว่า 1,000 ราย ที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 5 รุ่นในครั้งนี้ สามารถนำไปปฏิบัติและส่งเสริมอาชีพได้อย่างแท้จริง