ศรชล.ภาค 3 ตรวจเข้ม! ท่าเทียบเรือ

ศรชล.ภาค 3 ตรวจเข้ม! ท่าเทียบเรือ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจท่าเทียบเรือ ยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิดกลายพันธุ์โอมิครอน และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จว.ภก. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจท่าเทียบเรืออ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จว.ภูเก็ต ยกระดับมาตรการคุมเข้มโควิดกลายพันธุ์โอมิครอน และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ดำเนินการตรวจจุดระบบคัดกรองนักท่องเที่ยวเข้า – ออก , ตรวจสอบแบบรายงานเรือเข้า – ออกท่าเทียบเรือ , ความสะอาดท่าเทียบเรือ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค D – M – H – T – T – A ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด นักท่องเที่ยวผู้เดินทาง ซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่ทางราชกากำหนด ทั้งนี้ หากพบนักท่องเที่ยวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หรือเป็นพาหะนำโรค พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตพื้นที่ท่าเทียบเรือ กิจการท่าเรือ ที่จอดเรือ ท่ารับส่งสินค้า ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลา จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการดังนี้1.ให้ท่าเทียบเรือดำเนินการคัดกรองวัดไข้ คนประจำเรือ ผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือต้องสงสัยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบตามแนวทางที่กำหนด

2.ให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ คนประจำเรือ ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัย

3.ให้ท่าเทียบเรือมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

4.ให้จัดระเบียบระยะห่างที่นั่งบนรถโดยสาร และที่นั่งพักผู้โดยสาร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร

5.ให้มีการลงทะเบียน ก่อนเข้า และออกจากท่าเทียบเรือ และให้ควบคุมผู้มาใช้บริการไม่ให้แออัด

6.ใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทนได้

7.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในท่าเทียบเรือ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

8.ให้ท่าเทียบเรือจัดทำแผนฉุกเฉินเมื่อพบผู้ต้องสงสัยมีความเสี่ยงหรือติดเชื้อโรค COVID – 19 และจัดเตรียมเบอร์ติดต่อประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”