ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ ” เสริมสร้างความพร้อมและมาตรการรองรับประเทศไทย 4.0″

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ ” เสริมสร้างความพร้อมและมาตรการรองรับประเทศไทย 4.0″ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของหน่วยงาน

ที่ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายธีระพล มิตรประยูรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ” เสริมสร้างความพร้อมและมาตรการรองรับประเทศไทย 4.0 ” โดยมี นางอุราวัลย์ นพนภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเข้าร่วม

นางอุราวัลย์ นพนภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากแนวคิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จึงทำให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัว ศาลยุติธรรมในฐานะองค์กรของรัฐมีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรม ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดรับกับบริบทประเทศไทย 4.0 ดังกล่าว ซึ่งศาลยุติธรรมได้มีการขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านจากศาลยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e – Court) เป็นศาลยุติธรรมดิจิทัล (Digital Court) โดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการคดี และระบบงานธุรการคดี เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว สะดวกมากขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล และตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2565 – 2568 ยุทธศาสตร์ T(Transformation)เปลี่ยนผ่านสู่อนาคต “นวัตกรรมของศาลยุติธรรมเสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม” โดยปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนการทำงาน สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 3 สร้างสรรค์ระบบงานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักในการทำงานที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม และนโยบายประธานศาลฎีกา ปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรม และกระบวนการทำงาน แนวทางการให้บริการ ยกระดับคุณภาพการบริการ อีกทั้ง เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสามารถปรับตัวและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในบริบทของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำเทคโนโลยีดีจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการทำงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดโครงการ “เสริมสร้างความพร้อมและมาตรการรองรับประเทศไทย 4.0 ขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง จำนวน 50 คน

นาย ธีระพล มิตรประยูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า จะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบัน ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพของหน่วยงานเข้าสู่สังคมติจิทัลที่มีการแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนพัฒนาระบบของหน่วยงานราชการด้านเทคโนโลยีเป็นการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ๆเป็นการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและภาคอื่น ๆ ในสังคมมีการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัลในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดเพิ่มทักษะสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านนโยบายประธานศาลฎีกา 4 ด้าน ภายใต้ “ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย (EASY ACCESS TO JUSTICE)” และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมพ.ศ. 2565 – 2568 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของภารกิจงานในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน จงตั้งใจเอาใจใส่ และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ราชการศาล

ทั้งนี้การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และท่านรชต อ่องวิบูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวันนี้