ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2 โดยมีนาย สมมิตร สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรชุมชน และมีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ร่วมด้วย

นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ จำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความต้องการของชุมชนอย่างเป็นเอกภาพ จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทอินเทลแพลน จำกัด ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 2 พื้นที่ ประกอบด้วย ชุมชนเขตตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต และชุมชนในเขตตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ซึ่งมีโครงการพัฒนาออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ มูลค่าก่อสร้างรวม 635.10 ล้านบาท ดังนี้ 1.โครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 2.โครงการศูนย์การประชุมนานาชาติและศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมสร้างสรรค์ เมืองภูเก็ต

นายสมมิตร กล่าวต่อไปว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการออกแบบรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐานในระยะเร่งด่วนและร่างการออกแบบรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐานในระยะเร่งด่วนและระยะกลาง พร้อมนำเสนอแผนการก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง