ศึกษาดูงานเรื่องภาวะหนี้สินของผู้ประกอบการและภาคประชาชน

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฏร ศึกษาดูงานเรื่องภาวะหนี้สินของผู้ประกอบการและภาคประชาชน

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า นายชัยชนะ เดชเดโช กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงาน การบริหารจัดการสินทรัพย์และการบริหารจัดการหนี้ ปัญหาหนี้สินจากการบังคับคดีและปัญหาหนี้นอกระบบ นายเฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ รองประธานคณะอนุกรรมการธิการ และคณะ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง ภาวะหนี้สินของผู้ประกอบการและภาคประชาชน โดยมีนาย พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง

นายชัยชนะ เดชเดโช กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกล่าวว่าคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้มีการเดินทางศึกษาดูงาน เรื่อง “ภาวะหนี้สินของผู้ประกอบการและภาคประชาชน” ระหว่างวันอังคารที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม รวบรวมข้อมูลภาวะหนี้สินของผู้ประกอบการและภาคประชาชนภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาตรการการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ ชัอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจง แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของผู้ประกอบการและภาคประชาชน แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการรับเรื่องและให้การช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการท่องเที่ยวในเรื่องของการไม่สามสารชำระหนี้ได้ตามกำหนด ไม่ได้รับการชำระหนี้ เป็นต้น ในส่วนของปัญหาหนี้นอกระบบก็ได้มีการช่วยเหลือประชาชนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้นอกระบบในปี 2564 จำนวน 21 เรื่องซึ่งแต่ละเรื่องลูกหนี้ 1 คนมักไปกู้ยืมกับเจ้าหนี้นอกระบบหลายราย รวมทั้งในแอฟพลิเคชั่นที่ให้กู้ยืมเงินซึ่งคิดดอกเบี้ยรายวัน ซึ่งในเรื่องนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามหนี้นอกระบบขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามคำสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนของปัญหาอื่นทางจังหวัดก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาประชาชนมาอย่างต่อเนื่องในทุกเรื่องเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19