สถานีตำรวจภูธรวิชิต ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU แก้ไขปัญหายาเสพติด

สถานีตำรวจภูธรวิชิต ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วยนายไชยยศ สิงขรณ์ กำนันตำบลวิชิต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และนายณัฐพันธุ์ วิเชียรวรรธนะ รักษาการ ผอ.รพ.สต.บ้านแหลมชั่น ร่วมลงนามบันทึกให้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ชุมชนบ้านตีนเขา ม.3 อ.เมือง จ.ภูเก็ต และประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านธินวุฒิ ” หมู่ ” ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยผ่านการบูรณาการ การทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นการ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีรูปแบบการปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน