สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

ที่ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม

นายสุนทร กล่าวว่า ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี จึงมีหน้าที่หลัก 4 ประการ คือ การจัดการอาชีวศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการวิจัย สถาบันฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาหลากหลายโครงการ โดยเฉพาะการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยี ได้จัดให้มีทุกปีการศึกษา สำหรับปีนี้ได้ใช้ชื่องานว่า “การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ” โดยมี 5 หน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน คือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ,มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติอีกทั้งเพื่อยกระดับผลงานวิจัย โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และหน่วยงานเครือข่ายต่อสาธารณชน

การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้มี 3 กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดผลงานวิจัย การออกบูธแสดงนิทรรศการและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 สำหรัยการประกวดผลงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ระดับ 4 ประเภทคือ ระดับนักศึกษาและระดับบุคคลทั่วไป ประเภทบทความ โปสเตอร์ บรรยายและสิ่งประดิษฐ์ มีผลงานระดับนักศึกษาส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 93 ผลงาน ผลงานระดับอาจารย์และบุคคลทั่วไปจำนวน 29 ผลงาน การตัดสินการประกวดจะมีรางวัลประเภทละ 3 รางวัล ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง

Subscribe