สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมจับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตสานต่อEnergy Points 3

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมจับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตสานต่อEnergy Points 3 จังหวัดที่ 25 ภูเก็ตหนุน SME ภาคใต้ฝั่งอันดามันประหยัดพลังงานอย่างมีระบบพร้อมรับทุนสนับสนุน

ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy points ภายใต้โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SMEหรือ Energy Points Phase 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง)สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีนายธรรมนูญ เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, นายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, นายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะทำงานโครงการฯ,นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงเข้าร่วมงาน

สำหรับโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME มีที่มาจากการที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาต่างๆ และความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานหลายประการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีสภาพความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานน้อย เนื่องจากขาดแนวทางและเงินทุนที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ด้วยเหตุดังกล่าว กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงสนับสนุนให้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาดSME หรือ Energy Points ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็น Energy Points Phase 3 และเพื่อเป็นการจูงใจให้โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสม Energy Points โดยได้รับ Energy Point ต่อเมื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่โครงการกำหนดคือ 1. ประกาศนโยบายด้านพลังงาน 2. แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man) 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร 4. ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ เมื่อได้รับ Energy Point แล้วสามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดถึง 3 แสนบาทต่อนิติบุคคลโดยได้รับความร่วมมือจาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ ร่วมกันประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค

นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นจังหวัดที่25จากจำนวนเป้าหมาย27จังหวัดเหตุผลที่มาจังหวัดภูเก็ตก็เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมีอุตสาหกรรมภาคบริการก็เยอะอุตสาหกรรมการผลิตก็พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามก็มองว่าที่จังหวัดภูเก็ตนี้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งคลอบคลุมในหลายจังหวัดเราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่เป็นSMEก็มีจำนวนมากดังนั้นเราจะมองว่าผู้ประกอบการยังมีความต้องการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆหลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ การศึกษาดูงาน รวมถึงในเรื่องเงินสนับสนุนสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสามแสนบาทซึ่งโครงการนี้ได้มีการเตรียมสิทธิประโยชน์ต่างๆไว้ให้กับSMEที่สมัครร่วมโครงการดังนั้นจึงขอเชิญชวนSMEที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ภายในงานยังได้จัดการบรรยายเรื่อง “Energy Points แนวทางเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับ SMEs”และการบรรยายเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน SMEs” จาก อ.วัฒนา เจนการผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงบูธแนะนำอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากผู้ประกอบการโดยตรงโครงการ Energy points 3 มีกำหนดเดินทางพบกับ SMEใน 18 กลุ่มจังหวัดรวม 27 จังหวัดทั่วประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ