สท.นครภูเก็ต ยื่นหนังสือคัดค้านทุบวงเวียนสุริยเดชสร้างน้ำพุใหม่ 24 ล้าน

สท.นครภูเก็ต ยื่นหนังสือคัดค้านทุบวงเวียนสุริยเดชสร้างน้ำพุใหม่ 24 ล้าน ขอให้นำเงินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

นายวิสุทธิ์ พรมทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต กลุ่มคนหนุ่ม เข้ายื่นหนังสือขอคัดค้านโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียนสุริยเดช (วงเวียนน้ำพุ) ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผ่าน นายจรัญ ขวัญแก้ว นิติกรชำนาญการศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต เป็นผู้รับหนังสือ

 

นายวิสุทธิ์ พรมทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) ของเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวให้เป็นวงเวียนน้ำพุดนตรี งบประมาณ 24,000,000 บาทตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะมีการรื้อถอนวงเวียนน้ำพุเดิมพร้อมก่อสร้างวงเวียนน้ำพุใหม่ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 เมตร

ทั้งนี้เพื่อเคารพในความคิดเห็น ภูมิปัญญา แผนพัฒนาของชุมชนบ่านช้านจุ้ยตุ่ย ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ชุมชนและคนภูเก็ต เพื่อลดความขัดแย้งของชาวบ้านในพื้นที่ จึงขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าวและขอให้มีการสนับสนุนการใช้งบประมาณ เพื่อพัฒนาชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

Subscribe