สนง.ลูกเสือภูเก็ตร่วมกับสโมสรกูนขลาภูเก็ต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 932

ที่ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตนาย ชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม บุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำรุ่นที่..๙๓๒ โดยมี นาย ทิวา ลิ่มสงวน เลขานุการสโมสรลูกเสือภูเก็ต แขกผู้เกียรติ และผู้เข้าอบรมเข้าร่วม

นายทิวา กล่าวว่า กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญในการที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักเรียน และได้กำหนดไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของหลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551 ประกอบกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน โดยได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ หรือมีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลุกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง หรือวุฒิบัตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำประกอบกับ กิจการลูกเสือมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชน การจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำจึงมีความจำเป็นในอันที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคคลต่างๆ ซึ่งจะสามารถให้การสนับสนุนในโอกาสต่อไปการจัดการฝึกอบรมเป็นแบบอยู่ค่ายพักแรม จำนวน 6 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้น ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลทั่วไปให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นอย่างดี การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 75 คน ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองกะทู้ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และจากจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กระบี่ พังงา ปัตตานี และภูเก็ต

นายชัยยุทธ กล่าวว่า กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนพัฒนาลักษณะนิสัยของเยาวชนให้ระเบียบวินัย อดทน รู้จักสังเกต รู้จักการทำงานกับผู้อื่น อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มุ่งหวังในการพัฒนาเยาวชนตามหลักสูตรการศึกษาของชาติซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าของกิจการและผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมอย่างหลากหลาย อันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่ากิจการลูกเสือขององค์กรต่างๆจะได้รับการพัฒนาไปอย่างดียิ่ง เพราะผู้บริหารเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลุกเสือแห่งชาติได้เป็นอย่างดี