สภาพัฒน์ ทำแผนพัฒนาท่องเที่ยวอันดามันอย่างยั่งยืน

สภาพัฒน์ ทำแผนพัฒนาท่องเที่ยวอันดามันอย่างยั่งยืน วางวิสัยทัศน์เป็น wonderful Andaman เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข ยั่งยืน และแบ่งปัน หวังดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเข้าพื้นที่เพิ่มขึ้น สร้างโออาสทางการท่องเที่ยวสู่ทุกลุ่มทุกพื้นที่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ พังงา โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 3 จังหวัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)

 

ทั้งนี้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ สภาพัฒน์ พิจารณาจัดทำข้อเสนอแนวทางเพื่อยกระดับภาคการท่องเที่ยวของภูเก็ตอย่างยั่งยืน(Tourism Sustainability) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และนำเสนอต่อ ศบศ.เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับร่างแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา) นั้น ยึดศักยภาพและความร่วมของพื้นที่ 3 จังหวัดในการรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กำหนดวิสัยทัศน์ให้การท่องเที่ยวอันดามัน เป็น Wonderful Andaman หรือ เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข ยั่งยืน และแบ่งปัน เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากพัฒนา การท่องเที่ยวที่โดดเด่นหนุนเสริมซึ่งกันและกันและมีคุณภาพสูง และการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยกำหนด 5 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว Manmade คุณภาพสูง ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเดิมโดยใช้ happy model พัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงของแต่ละพื้นที่ ทั้งโดยการสนับสนุนการลงทุนและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบมุ่งเป้า โดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวคุณภาพและการจัดกิจกรรมระดับโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ด้วยการพัฒนาท่าเรือ และโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางน้ำ อย่างมียุทธศาสตร์ มีมาตรฐาน และเพียงพอ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางน้ำภายในกลุ่มจังหวัด พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้เชื่อมโยงและมีคุณภาพสามารถรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปได้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยควมสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวคุณภาพ และพัฒนาระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ให้เกิดข้อมูลกลางเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรรวมทั้งความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจรายย่อย ด้วยการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างครบวงจรให้กับแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ พัฒนากำลังคนในภาคการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและบริการการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้หนุนเสริมและเชื่อมโยงกันภายในคลัสเตอร์ ด้วยการผลักดันการเชื่อมโยงห่วงโซ่ด้านอาหารในกลุ่มจังหวัดอันดามัน สนับสนุนการผลิตและกระจายพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกของจังหวัดกระบี่ให้จังหวัดใกล้เคียง และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบกลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีคุณภาพและความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่และการมีส่วนร่วมของพื้นที่ ด้วยการประยุกต์ใช้ BCG Model และนวัตกรรมสมัยใหม่ในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อส่งเสริมแนวทางพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการจัดการข้อมูล ขยะ น้ำเสีย และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ในส่วนนของภาครัฐและเอกชนได้เสนอแนะให้เน้นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนให้มากขึ้น ความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล การวางแผนรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวในช่วงที่เกิดวิกฤตต่างๆ นักท่องเที่ยวไม่สามารถมาท่องเที่ยวได้ จำเป็นที่จะต้องมีแผนและมีธุรกิจอื่นเข้ามารองรับ อย่าพึ่งพาการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวด้วยการเพิ่มสาขาธุรกิจในภูเก็ต เป็นต้น