สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ depa จัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ depa จัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต) ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ภูเก็ต ชั้น 5 นางสาวเชิญพร กาญจสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกัน แถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต) ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนางสาวเชิญพร  กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต) โดยผ่านมาตรการ depa mini Tranformation Voucher หรือคูปองดิจิทัล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEs นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต็ใช้ในธุรกิจ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการและการตลาดเพื่อยกระดับความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม และเพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในกระบวนการภายในของธุรกิจหรือ operational backbone ให้กับธุรกิจ SMEs ไทย ให้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจดิจิทัลอย่างมีแบบแผน โดยสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ operational backbone เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า เป็นต้น เป็นการกระตุ้นตลาดและ Jump Start การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม SMEs โดยมีเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 100 ทุน ในกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตนายประชา กล่าวว่า ทาง depa ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในด้านการพัฒนาธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตลอดมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งต่อไป ทั้งนี้ หากคุณคือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลและผู้ที่สนใจเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่เป้าหมาย ติดต่อสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต (คุณจิตรา) ได้ที่โทร. 081-0837660 หรือ depa สาขาภาคใต้ตอนบน (คุณพิมพ์นารา) โทร. 095-4261991 และสามารถติดตามรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนอีกมากมายทั่วประเทศไทยของ depa ได้ที่ www.depa.or.th   หรือที่ Facebook : depa Thailand