สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยร่วมกับ กพสจ.จัดงานวันสตรีสากล เปิดเวทีร่วมเสวนา “ภูเก็ตสู่เมืองศิลปะ”

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต (กพสจ.) ร่วมจัดงานวันสตรีสากล ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเกียรติคุณสตรีทั่วโลกให้ตระหนักถึงภารกิจที่สตรีได้ร่วมดูแลและพัฒนาสังคมโลกมาโดยตลอด

ทั้งนี้สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยและ กสพจ. ได้วางยุทธศาสตร์ในเรื่องการสร้างเมือง เตรียมเมืองภูเก็ตสู่เมืองศิลปวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2567 อย่างสมบูรณ์ จึงได้จัดการเสวนาสตรีกับภูเก็ตเมืองศิลปวัฒนธรรมขึ้น ณ อาคารวานิช เลกาซี อาร์ตแกลลอรี่ แอนด์ มิวเซียม

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สัมฤทธิ์ เพชรคง อุปนายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย, นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรากัน และคุณอัศวิน อรรถธรรม ประธานสภาวัฒนธรรม ตำบลตลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ร่วมเสวนาเพื่อให้สตรีในทุกองค์กรได้ร่วมรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในยุทธศาสตร์ดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปสำหรับจังหวัดภูเก็ต