สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย “KICK OFF MEETING” การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ภูเก็ต ระยะที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน .เมืองภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 “KICK OFF MEETING” โดยมี นางอัญชลี วานิช เทพบุตรนายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย ในฐานะประธานโครงการฯ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต คณะครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย ในฐานะประธานโครงการฯกล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวได้ลงนาม MOU กับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ..2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย ชุมชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด ด้วยการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดภูเก็ต  รวมถึงพัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายของเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายอื่นที่จังหวัดสนใจ ได้แก่ เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา ซึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจ ครอบครัว และมีแนวโน้มที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษาสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ มีพื้นที่ดำเนินการ คือ 1.กลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 3,217 คน จากจำนวน 35 ศพด. ดำเนินการในพื้นที่ 17 ตำบล 3 อำเภอ กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ดำเนินการในพื้นที่ 17 ตำบล 3 อำเภอ แยกเป็น .เมืองภูเก็ต 3,851 คน .ถลาง 3,640 คน และ.กะทู้ 2,316 คน รวม 9,807 คน เป้าที่ตั้งไว้ในปีนี้ ช่วยเหลือ 850-1,000 คน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ..2563 จำนวน 35 ศพด. จากพื้นที่ 17 ตำบล 3 อำเภอนอกจากนั้นผลการดำเนินงานในระยะ 3 เดือน (มกราคมมีนาคม 2564) ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 35 แห่ง จำนวนเด็กที่ดำเนินการได้ 397 คน แยกเป็น .เมืองภูเก็ต 195 คน .ถลาง 96 คน .กะทู้ 106 คน ส่วนกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จำนวน 3,851 คน ดำเนินการในพื้นที่ 17 ตำบล 3 อำเภอ อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูล สำหรับในส่วนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อยู่ในห้วงเวลาของการเก็บและสำรวจข้อมูลเพื่อดำเนินการส่งต่อในการเข้าศึกษาต่อในสถาบัน กศน. หรือการส่งต่อเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีความประสงค์ที่จะฝึกอาชีพ ขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ..2563 จำนวน 35 ศพด. จากพื้นที่ 17 ตำบล3 อำเภอ ดำเนินการได้ 31 แห่ง อยู่ระหว่างส่งข้อมูล 4 แห่ง แยกเป็น .เมือง 16 แห่ง .ถลาง 10 แห่ง และอ.กะทู้ 5 แห่งนางอัญชลี กล่าวทิ้งท้ายว่า ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการส่งข้อมูลและโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือให้กับ กสศ. ตรวจสอบและคัดกรอง เมื่อผ่านขั้นตอนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็จพดำเนินการจัดสรรงบประมาณต่อไป

Subscribe