สัมมนาบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสัมมนาบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาของ อบจ.นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต และจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม Island escape by burasari (เกาะมะพร้าว) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต และจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน และผู้แทนชุมชนในจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันบูรณาการ จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต